Splošni pogoji

I. SPLOŠNA DOLOČILA
Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe/voucherja, ki jo skleneta TA Marco Polo oz. pooblaščena turistična agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Sestavni del pogodbe je tudi cenik storitev poslovanja, ki se nahajajo v poslovalnici agencije.
Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira TA Marco Polo, ter za turistične aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, ki jih TA Marco Polo nudi v svoji poslovalnici, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev.
V primeru telefonske ali internetne prodaje se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani http://www.marcopolo.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni. Naročnik oz. potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve v TA Marco Polo in se nanj nanašajo Splošni pogoji poslovanja.

II. STORITVE VŠTETE V ARANŽMA
V ceni aranžmaja so vštete storitve, navedene v aranžmaju/računu/pogodbi. Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana,...), zato jih potnik plača posebej. Potnik izrazi željo po dodatnih oz. posebnih storitvah ob prijavi, doplača pa jih na ceno aranžmaja. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve turističnemu vodniku (predstavniku TA Marco Polo v kraju, kjer je storitev opravljena v ustrezni valuti).

III. PRIJAVE IN VPLAČILA
Potnik se lahko prijavi v TA Marco Polo ali v pooblaščeni agenciji. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter vplačati varščino. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava je lahko tudi pisna. Potnikova prijava velja za potrjeno, ko vplača varščino. Varščina, ki jo potnik vplača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača najmanj 10 dni pred pričetkom potovanja. V primeru, da je skupna vrednost po napotnici/voucherju nižja od 50 € je potnik dolžan ob prijavi poravnati celoten znesek. V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju.
Potnik je ob odhodu potovanja dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu) ; v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma.
Potnikov sprejem ponudbe agencije je zavezujoč. Potnik lahko odstopi od pogodbe o potovanju le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (glej 'Potnikova odpoved potovanja').
Ob sklenitvi pogodbe zaračunavamo prijavnino oz. stroške rezervacije po veljavni tarifi, ki znaša 12 €. Prijava se obračuna na vsako rezervacijo posebej.
Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v pisni ali ustni obliki po telefonu ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje kateregakoli izmed navedenih podatkov. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom.
Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

Za vsako spremembo rezervacije vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR na prijavnico.

IV. CENE
Cene potovanja so določene v programih potovanja, veljajo pa od dneva objave potovanja. TA Marco Polo si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja TA Marco Polo potnika obvesti. Soglasje kupca za zvišanje cene aranžmaja do 10% ni potrebno. V kolikor pa podražitev preseže 10%, ima kupec pravico razdreti pogodbo, ne da bi mu bilo treba plačati odškodnino. TA Marco Polo lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, na kraju samem in na način, kot ga predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

V. POTNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Dolžnost potnika pa je, da ima pred potovanjem urejene potrebne dokumente, vključno z vizumom. Odpoved potovanja zaradi neurejenih dokumentov (npr. vizuma, cepljenj) se ne smatra kot višja sila in podlega vsem stroškom odpovedi. Dolžnost potnika je, da je pred potovanjem ustrezno informiran o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan sam poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi predpisi, zdravstvenimi predpisi,  o potrebnih vizumih ter opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana in z drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna TA Marco Polo po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. Odpoved potovanja zaradi neurejenih dokumentov (npr. vizuma, cepljenj) se ne smatra kot višja sila in podlega vsem stroškom odpovedi. V primeru, da potniku ureja vizum TA Marco Polo, le ta ne more prevzeti odgovornosti za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje TA Marco Polo pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov TA Marco Polo potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar v TA Marco Polo ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi.
Kadar otrok do 15. leta starosti potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika, potrebuje poleg potovalnega dokumenta še dovoljenje zakonitega zastopnika. Obrazec dovoljenja je predpisane oblike. Dobi se ga na upravni enoti, ki ga tudi potrdi, prav tako ga lahko potrdi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

VI. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM
Za potovanja z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo najkasneje pet dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik. V primeru, ko organizira turistični aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik, obvestilo o odhodu najkasneje dva dni pred odhodom. V primeru, da potnik do en dan pred odhodom ne prejme obvestila o odhodu, se je dolžan na prodajnem mestu informirati o odhodu.

VII. UPORABA PODATKOV
Vse pridobljene podatke o potnikih varuje agencija Marco Polo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave, raziskave trga, segmentiranja kupcev in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje ali kadarkoli kasneje.

VIII. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA
Če potnik želi odpovedati potovanje, lahko to stori le na mestu, kjer je potovanje prijavil. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov stornacije.
ZA ODPOVED
do 45 dni pred odhodom organizator zadrži administrativne stroške v višini 25 € oz. 10% cene aranžmaja

  • od 45 do 30 dni pred odhodom organizator zadrži 30% cene aranžmaja
  • od 29 do 15 dni pred odhodom organizator zadrži 50 % cene aranžmaja
  • od 14 do 8 dni pred odhodom organizator zadrži 80 % cene aranžmaja
  • od 7 do 0 dni pred odhodom organizator zadrži celotno vrednost aranžmaja ali 100%.

V primerih, ko TA Marco Polo ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji:
• do 45 dni - 10% cene aranžmaja
• 44 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja
• 34 dni do vključno dneva pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja, oziroma če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma že po njegovem začetku, oziroma v primerih, ko organizator potovanja veže svoje odpovedne stroške na pogoje letalskih prevoznikov, ki obračunavajo 100% stroške odpovedi, ne glede na datum odpovedi; pri čemer se v vrednost aranžmaja ne vštevajo prijavnina in stroški zavarovanja odpovedi potovanja.

 

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. V primeru, ko so v programu pogoji za vračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

IX. ODSTOPNINA
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko predloži odstopnino oz. pooblasti TA Marco Polo, da zanj pri zavarovalni družbi sklene zavarovanje za riziko odpovedi turističnega aranžmaja. To velja le za primer vojaškega vpoklica, bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Višina in podrobnejši opis zavarovanja rizika odpovedi potovanja ter ostale podrobnosti so vam na voljo v poslovalnici agencije. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni možna. Ne glede na plačano odstopnino ima TA Marco Polo v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov. Administrativni stroški znašajo do 10% cene aranžmaja. V primeru, da potnik odpove potovanje, oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni položil odstopnine, ima TA Marco Polo pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.

X. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI
Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise; če zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

XI. ORGANIZATORJEVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
TA Marco Polo si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najmanj sedem (7) dni pred odhodom, če se za potovanje ni prijavilo potrebno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
 

  • za potovanje z avtobusom najmanj 40 potnikov
  • za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami (trajekti, hidrogliserji, ipd.), najmanj 80% le-teh
  • za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi, najmanj 20 potnikov

Prav tako si TA Marco Polo pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti za TA Marco Polo pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. TA Marco Polo si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali zaradi nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere se ne da vplivati) brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. TA Marco Polo ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršne koli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti.
TA Marco Polo lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s TA Marco Polo, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil TA Marco Polo.
V primeru, da TA Marco Polo odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja TA Marco Polo, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.
O kakršnikoli naknadni spremembi programa TA Marco Polo potnika nemudoma obvesti. TA Marco Polo ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.
V primeru, da stanje na kraju samem TA Marco Polo ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe  voznega reda, tudi tik pred odhodom, vendar mora biti potnik o tem kljub temu pravočasno obveščen. Odhod je lahko tudi popoldne oziroma pozno zvečer in povratek zjutraj. V vsakem primeru pa se dan odhoda in dan povratka štejeta kot dneva potovanja. Hotelir ob prihodih v poznih večernih urah ni dolžan potniku dati večerje. Storitve, ki ste jih rezervirali veljajo samo v času bivanja v namembnem kraju in objektu.  Kadar odpotujete  domov v jutranjih urah, vam kljub plačanemu polpenzionu, polnem penzionu ali  »all inclusivu« odpade pravica do povračila kosila ali večerje. Po mednarodnih običajih se obrok na letalu lahko šteje kot del rezervirane ponudbe.

XII. NAMESTITEV
Po običajih se menjava sob vrši med 12. in 16. uro. Tako je potrebno pri odhodu sobo zapustiti do 10. ure, saj je le-to potrebno pripraviti za nove goste. Za točne ure prevzema oziroma zapustitve sobe veljajo predpisi vsakega posameznega hotela.
V primeru spremembe namestitve je organizator dolžan gosta namestiti v objektu iste ali boljše kategorije. Za hišni red ali spremembe hišnega reda TA Marco Polo ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa se je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.

XIII. SOBE
V kolikor potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, oprema, ločeni ležišči, lega - orientacija, določeno nadstropje...), bo sprejel nastanitev v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem hotelu. Slike sob v katalogu so le primeri sob. Razdelitev sob je v izključni pristojnosti hotelirjev. Organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, želje potnika lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.
Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta ponavadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je ponavadi majhna in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre večinoma za dvoposteljno sobo z dodatnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je večinoma primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi.

XIV. REKLAMACIJE
Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodji potovanja, predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. Postopek pritožne je naslednji: kraju samem mora reklamirati neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil TA Marco Polo, predstavnika ali receptorja, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Potnik mora pri odvračanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom v dobrem imenu. Če vzroka pritožbe ni mogoče odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo.
Najkasneje v 2 mesecih oz. šestdesetih dneh po povratku s potovanja mora predati svojo individualno pisno pritožbo na prodajnem mestu, kjer se je prijavil za potovanje, ter predložiti pisno potrdilo s podpisom predstavnika in morebitne račune za dodatne stroške. Brez pisne reklamacije TA Marco Polo ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: T.A. Marco Polo, Tovarniška cesta 2c, 5270 Ajdovščina. Reklamacije, poslane preko e-maila se ne bodo upoštevale. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer TA Marco Polo take reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
Organizator je dolžan izdati pisno odločbo k navedeni pritožbi v 8 dneh po njenem prejetju oziroma, če potnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov v roku, potrebnem za njihovo pridobitev. Če po krivdi TA Marco Polo ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima TA Marco Polo pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

XV. ZDRAVSTVENI PREDPISI
V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. TA Marco Polo ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.
Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in inozemstvu v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojne zdravstvene ustanove, in se je dolžan z njimi seznaniti pred pričetkom potovanja.

 

XVI. LETALSKI PREVOZI Z NIZKOCENOVNIMI LETALSKIMI PREVOZNIKI

Na letu z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki je potniku natančno dovoljena teža (tako za ročno prtljago kot za prtljago, ki se odda ob prijavi za let), ki je vključena v ceno, navedena v obvestilu pred odhodom na potovanje in je odvisna od izbranega prevoznika. Cene nizkocenovnih letalskih prevoznikov se lahko spreminjajo glede na zasedenost letala, točna cena bo znana ob plačilu aranžmaja. Hrana in pijača na letalu nista všteta v ceno, sedežni red na letalu praviloma ni vnaprej določen. Ob prijavi je potrebno navesti TOČNO IME IN PRIIMEK tako kot sta napisana v potovalnem dokumentu, s katerim bo potnik potoval (veljavna osebna izkaznica ali potni list). Posamezni prevozniki zahtevajo tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, s katerim bo potnik potoval ter potnikove rojstne podatke. Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih podatkov potrebnih za potovanje ima za posledico dodatnih stroškov ali celo nakup nove vozovnice.

XVII. PRTLJAGA
Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v določeni valuti. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. TA Marco Polo ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.
Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
TA Marco Polo ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Osebne stvari oziroma vrednejše predmete lahko gostje shranijo v hotelskem sefu ali na recepciji.

 

XVIII. POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov - 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008): Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike. Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve. 

Dogodek: Rok:
Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila udeležencev Obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom
Dvig cene – le zaradi spremembe cene goriv, tarif, menjalnih tečajev Obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke, če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja
Rok za reklamacijo 2 meseca od konca potovanja
Odgovor na reklamacijo 8 dni po prejemu reklamacije
Menjava stranke na željo stranke 8 dni pred prihodom, če je spremembo mogoče urediti – na stroške stranke

 

XIX. IZGUBA DOKUMENTOV
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika TA Marco Polo. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do povračila vplačanega potovanja.

XX. INFORMACIJE
Informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu, ne obvezujejo TA Marco Polo bolj kot navedbe v ponudbi (katalog, program). V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

XXI. ARANŽMAJI, KJER TA MARCO POLO NI ORGANIZATOR
V primerih, da TA Marco Polo ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo podana tudi na obvestilu o potovanju. Šteje se, da TA Marco Polo prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja.

 

XXII. DARILNI BONI

V poslovalnici TA Marco Polo so vam na voljo darilni boni. Vsi darilni boni, kuponi in drugi boni so veljavni v obdobju od datuma izdaje, do datuma, ki je naveden na bonu, oz. kuponu. V kolikor ni navedeno drugače, lahko darilne bone in kupone do datuma veljavnosti unovčite v poslovalnici za nakup aranžmaja, kjer TA Marco Polo nastopa kot organizator ali posrednik počitnic ali potovanj. Storitve TA Marco Polo se lahko za znesek v višini, ki je naveden na darilnem bonu, uveljavijo le s predložitvijo bona. V primeru tatvine ali drugačne morebitne odtujitve darilnega bona za terjatev TA Marco Polo ne odgovarja. Bona ni mogoče zamenjati v nobenem primeru za gotovino.

XXIII. KONČNA DOLOČILA
V primeru spora med strankama je za vse spore pristojno sodišče v kraju poslovanja odgovornega organizatorja.

XXIV. NAPAKE
Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi bile vse cene, informacije in opisi pravilni. Zaradi velikega obsega različnih informacij pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno opravičujemo. Takoj, ko napako odkrijemo, o tem obvestimo vsa naša prodajna mesta ter pravilne podatke ponovno objavimo na naših spletnih straneh, ki so vedno tekoče opremljene z vsemi novimi informacijami. Vljudno vas naprošamo, da vse podatke sproti preverjate na www.marcopolo.si, če pa vam spletne strani niso dostopne, vam bomo vse informacije z veseljem posredovali na vaš domači naslov ali preko elektronske pošte. V kolikor je napaka popravljena na naših spletnih straneh, s tem preneha veljavnost informacije v katalogu.

Ajdovščina, 01.01.2017