Splošni pogoji poslovanja in posebna določila TA MARCO POLO d.o.o., leto 2019

SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh Marco Polo aranžmajev in so sestavni del pogodbe/voucherja, ki jo skleneta Turistična agencija Marco Polo d.o.o. (v nadaljevanju TA Marco Polo) oz. pooblaščena turistična agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Sestavni del pogodbe je tudi cenik storitev poslovanja, ki se nahajajo v poslovalnici agencije. Potnik s podpisom pogodbe potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša.

Za veljavno verzijo se šteje verzija, objavljena na www.marcopolo.si , v njeni zadnji verziji, ali najkasneje v času prijave potnika. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira TA Marco Polo, ter za turistične aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, ki jih TA Marco Polo nudi v svoji poslovalnici, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedena v programu.

Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja.

V primeru telefonske ali internetne prodaje se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani http://www.marcopolo.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni. Naročnik oz. potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve v TA Marco Polo in se nanj nanašajo Splošni pogoji poslovanja in navodila za turistične aranžmaje. Za določene programe in kataloge veljajo poleg splošnih pogojev tudi posebni pogoji (objavljeni spodaj pod splošnimi pogoji, spletni strani ali v katalogih). TA Marco Polo nima vpliva na splošne pogoje poslovanja in poslovne odločitve partnerjev, za katere veljajo posebni pogoji poslovanja. Še posebej opozarjamo, da so le-ti lahko drugačni od SPP ki veljajo v R Sloveniji in EU. Potnik se s prijavo na tovrstne aranžmaje eksplicitno strinja s temi pogoji, ter uveljavlja vse svoje zahtevke pri organizatorju teh potovanj. Splošni pogoji se v delu, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov nanašajo tudi na uporabnike spletne strani www.marcopolo.si.

STORITVE VŠTETE V ARANŽMA

V ceni aranžmaja so vštete storitve, navedene v aranžmaju/računu/pogodbi. Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana,...), zato jih potnik plača posebej. Potnik izrazi željo po dodatnih oz. posebnih storitvah ob prijavi, doplača pa jih na ceno aranžmaja. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve turističnemu vodniku (predstavniku TA Marco Polo v kraju, kjer je storitev opravljena v ustrezni valuti).

Če program ne navaja drugače, cena aranžmaja vključuje prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacijo potovanja, DDV in osnovno nezgodno zavarovanje (velja samo za države EU). Če program ne določa drugače, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah, brez zagotovila razgledov, balkonov ipd. in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor je želja po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišču, vendar cena aranžmaja ostane enaka. Potniku tako omogočimo, da se izogne doplačilu za enoposteljno sobo. V kolikor so posebnosti, so navedene v ceniku pri posamezni državi. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji oz. državami so različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam. Organizator ob vsem zapisanem ne odgovarja za katerokoli ustno ali pisno informacijo, ki jo je potnik dobil na posredniškem prodajnem mestu, prav tako ne odgovarja za informacije, ki so o posameznih objektih napisane na spletnih straneh znanega objekta, saj so tudi te informacije lokalnega značaja in ocene. Podatki o brezžični internetni povezavi so povzeti z uradnih strani hotela, na dan izida kataloga. Organizator potovanja ne odgovarja za počasno ali moteno delovanje povezav v primeru preobremenjenosti ali drugih izpadov sistema.

PRIJAVE IN VPLAČILA

Potnik se lahko prijavi v TA Marco Polo ali v pooblaščeni agenciji. Ob prijavi TA Marco Polo in potnik skleneta pogodbo, ki je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o turističnem aranžmaju na katerega se je potnik prijavil ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter vplačati prijavnino in stroške akontacije za prijavo. Skladno s cenikom, ki je objavljen na vidnem mestu v TA Marco Polo, TA Marco Polo za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15,00 € na prijavnico (voucher). V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava je lahko tudi pisna. Potnikova prijava velja za potrjeno, ko vplača akontacijo v poslovalnici TA Marco Polo oz. kot TA Marco Polo prejme plačilo na transakcijski račun. Akontacija, ki jo potnik vplača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača najmanj 10 dni pred pričetkom potovanja. V primeru, da je skupna vrednost po napotnici/voucherju nižja od 50 € je potnik dolžan ob prijavi poravnati celoten znesek. V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik je ob odhodu potovanja dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu) ; v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma.

Potnikov sprejem ponudbe agencije je zavezujoč. Potnik lahko odstopi od pogodbe o potovanju le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (glej 'Potnikova odpoved potovanja').

Ob sklenitvi pogodbe zaračunavamo prijavnino oz. stroške rezervacije po veljavni tarifi, ki znaša 15 €. Prijava se obračuna na vsako rezervacijo posebej.

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v pisni ali ustni obliki po telefonu ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje kateregakoli izmed navedenih podatkov. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom.
Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

PLAČILA NA OBROKE

Za več informacij se pozanimajte na našem prodajnem mestu. Tam vas bodo seznanili z vsemi možnostmi obročnih odplačevanj ter vam po želji pripravili informativni izračun.

Za vsako spremembo rezervacije se zaračuna administrativne stroške v višini 25 EUR na prijavnico.

CENE

Cene potovanja so določene s programom in cenikom potovanja ali letovanja, veljajo pa od dneva objave potovanja. Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa doplačila (letališke, luške, varnostne pristojbine, vizume, doplačila za gorivo, ipd.), ki se, v kolikor že niso všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.

TA Marco Polo si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem valutnem  tečaju, povišanju ali znižanju stroškov prevoza, vključno s stroški goriva ali sprememb v pristojbinah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji, ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. Povišanje in znižanje cene se obračuna z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja ali zmanjšanja predhodno obstoječih cen, ki so bile upoštevane v kalkulaciji. O morebitni spremembi cene potovanja TA Marco Polo potnika obvesti najmanj 20 dni pred odhodom. Potnika se obvesti pisno ali ustno. V kolikor pa podražitev preseže 8%, ima kupec pravico razdreti pogodbo, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru organizator potniku povrne vplačan znesek aranžmaja, ne povrnemo pa stroškov vizumov, cepljenj in podobno. TA Marco lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni-ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili teden dni pred odhodom. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo.

V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik ob prijavi zbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

TA Marco Polo lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na potovanju, na kraju samem in na način, kot ga predvideva program. V tem primeru TA Marco Polo ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem.

Za postopek rezervacije kart preko sistema Eventim obračunavamo obdelavo v višini 1,50€.

Cene doplačil so informativne in se lahko spremenijo.

POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam. Ta Marco Polo za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Dolžnost potnika pa je, da ima pred potovanjem urejene potrebne dokumente, vključno z vizumom. Odpoved potovanja zaradi neurejenih dokumentov (npr. vizuma, cepljenj) se ne smatra kot višja sila in podlega vsem stroškom odpovedi. Dolžnost potnika je, da je pred potovanjem ustrezno informiran o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. TA Marco Polo ne preverja državljanstva potnikov, zato je gost dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi predpisi, zdravstvenimi predpisi, o potrebnih vizumih ter opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana in z drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna TA Marco Polo po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. Odpoved potovanja zaradi neurejenih dokumentov (npr. vizuma, cepljenj) se ne smatra kot višja sila in podlega vsem stroškom odpovedi.

V primeru, da potniku ureja vizum TA Marco Polo, le ta ne more prevzeti odgovornosti za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje TA Marco Polo pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov TA Marco Polo potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar v TA Marco Polo ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi.

Kadar otrok do 15. leta starosti potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika, potrebuje poleg potovalnega dokumenta še dovoljenje zakonitega zastopnika. Obrazec dovoljenja je predpisane oblike. Dobi se ga na upravni enoti, ki ga tudi potrdi, prav tako ga lahko potrdi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik vede v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Za potovanja z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo najkasneje pet dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme mu priporočamo, da o tem obvesti prijavno mesto Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik. V primeru, ko organizira turistični aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik, obvestilo o odhodu najkasneje dva dni pred odhodom. V primeru, da potnik do en dan pred odhodom ne prejme obvestila o odhodu, se je dolžan na prodajnem mestu informirati o odhodu. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov ali domači naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo ali naročijo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje 5 – 7 dni pred pričetkom potovanja. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

UPORABA PODATKOV

Vse pridobljene podatke o potnikih varuje agencija Marco Polo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave, raziskave trga, segmentiranja kupcev in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje ali kadarkoli kasneje.

POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima TA Marco Polo pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan TA Marco Polo povrniti stroške prijavnine v višini 15,00€ na pogodbo. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov stornacije.

ZA ODPOVED:

 • do 45 dni pred odhodom organizator zadrži administrativne stroške v višini 25 € oz. 20% cene aranžmaja
 • od 45 do 30 dni pred odhodom organizator zadrži 30% cene aranžmaja
 • od 29 do 15 dni pred odhodom organizator zadrži 50 % cene aranžmaja
 • od 14 do 8 dni pred odhodom organizator zadrži 80 % cene aranžmaja
 • od 7 do 0 dni pred odhodom organizator zadrži celotno vrednost aranžmaja ali 100%
 • neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.

 

V primerih, ko TA Marco Polo ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji:

 • do 45 dni - 10% cene aranžmaja
 • 44 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja
 • 34 dni do vključno dneva pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja, oziroma če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma že po njegovem začetku

oziroma v primerih, ko organizator potovanja veže svoje odpovedne stroške na pogoje letalskih prevoznikov, ki obračunavajo 100% stroške odpovedi, ne glede na datum odpovedi; pri čemer se v vrednost aranžmaja ne vštevajo prijavnina in stroški zavarovanja odpovedi potovanja.

Lestvica odpovedi za individualne oz. sestavljene rezervacije (FIT – FREE INDEPENDENT TRAVELLER):

 • do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja
 • 45 do 26 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 55% cene aranžmaja
 • 25 do 11 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja
 • 10 do 0 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.

 

Navedena višina stroškov zaradi odpovedi potovanja ne velja za strošek izbranih letalskih vozovnic ter za storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov s posebnimi pogoji kot so: hoteli, najem avtomobila, transferji, razne vstopnice, trajektni prevozi, vizumi… Za vsako tako storitev je lahko strošek odpovedi tudi 100% že na dan nakupa. Posebni pogoji so praviloma navedeni ob prijavi ali ob potrditvi ponudbe (na pogodbi), zato se v primeru potnikove odpovedi FIT aranžmaja te storitve obravnavajo ločeno od klasične lestvice odpovednih stroškov, navedenih zgoraj. Taki posebni pogoji so velikokrat določeni, ko se kupuje storitev po nižji ali znižani ceni z rezervacijskih sistemov za zgoraj navedene storitve in ne dopuščajo sprememb ali odpovedi. Posebni pogoji za individualna potovanja in počitnice najdete pod rubriko: POSEBNI POGOJI ZA INDIVIDUALNE POČITNICE.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno, ne v celoti. V primeru, ko so v programu pogoji za vračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru, da je sprememba brez odpovedi možna, zaračuna TA Marco Polo potniku administrativne stroške v višini 25,00€. Potnik mora spremembo imena javiti organizatorju najmanj 7 dni pred začetkom potovanja. Če sprememba brez odpovedi ni možna je višina stroškov spremembe aranžmaja znotraj 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve lahko enaka stroškom odpovedi kot navedeno v tej točki. V primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev pa Ta Marco Polo zahteva povrnitev dejanskih stroškov, ki so lahko tudi višji od zgoraj navedenih.

ODSTOPNINA

Ob prijavi lahko sklenete odstopnino/zavarovanje rizika odpovedi za primer, da se morda zaradi določenih nepredvidljivih okoliščin potovanja ne bi mogli udeležiti (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) lahko predloži odstopnino/zavarovanje rizika oz. pooblasti TA Marco Polo, da zanj pri zavarovalni družbi sklene zavarovanje za riziko odpovedi turističnega aranžmaja. Ob izpolnitvi pogojev lahko uveljavljate vračilo vplačane kupnine za vaš rezervirani aranžma do pričetka potovanja. To velja le za primer uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja, bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Višina in podrobnejši opis zavarovanja rizika odpovedi potovanja ter ostale podrobnosti so vam na voljo v poslovalnici agencije. Za zavarovanje veljajo pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika odpovedi z izbrano zavarovalnico, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja in so na voljo v poslovalnici TA Marco Polo. Sporazum o odstopnini se lahko sklene samo ob potrditvi rezervacije. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni možna. Goste, ki se niso odločili za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi, prijazno opozarjamo, da ob odpovedi potovanja lahko nastanejo visoki stroški. Višina je določena v splošnih pogojih organizatorja potovanja. TA Marco Polo mora potniku v primeru odpovedi, najpozneje v roku 14 dni vrniti vsa opravljena plačila, razen odstopnine, katere višina je določena v splošnih pogojih organizatorja potovanja.

Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj in to obvezno v pisni obliki, v 24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi , oziroma najkasneje 2 uri pred odhodom na potovanja iz razloga, navedenega v prejšnjem odstavku. Kadar je razlog za odpoved potovanja tako poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika. Organizator ima  v primeru potnikove odpovedi potovanja, pravico do povrnitve administrativnih stroškov, stroškov rezervacije in zneska vplačane odstopnine. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja najkasneje 2 uri pred odhodom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do povračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu. V primeru, ko v aranžma ni vključen organiziran prevoz, se kot začetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko prevzel nastanitev (14.00). V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima TA Marco Polo pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja ali počitnic, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali počitnic. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice, ki so na voljo v poslovalnici TA Marco Polo. Če se potnik na dan odhoda ne zglasi na odhodnem mestu ali v nastanitvenem objektu in rezervacije pisno ne odpove, skladno s pogodbo nima pravice do uveljavljanja vračila odstopnine. Zahtevka ni mogoče uveljavljati po začetku potovanja ali počitnic in v času trajanja potovanja ali počitnic.

ORGANIZATORJEVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

TA Marco Polo si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe potovanja najmanj sedem (7) dni pred odhodom, če se za potovanje ni prijavilo potrebno število potnikov. Prav tako si TA Marco Polo pridružuje odpovedati potovanje, če se zanj ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov, glede na veljavna zakonska določila. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • za potovanje z avtobusom najmanj 45 potnikov, razen kjer je navedeno drugače
 • za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami (trajekti, hidrogliserji, ipd.), najmanj 80% le-teh
 • za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi, najmanj 25 potnikov v posamezni skupini, razen kjer je navedeno drugače
 • za potovanje na medcelinskih letalskih linijah – najmanj 15 potnikov v posamezni skupini, razen kjer je navedeno drugače

Prav tako si TA Marco Polo pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti za TA Marco Polo pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. TA Marco Polo lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s TA Marco Polo, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil TA Marco Polo.

TA Marco Polo si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali zaradi nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere se ne da vplivati) brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Pri turističnih aranžmajih in storitvah, kjer je bistvo pogoj za izvedbo ustrezno vreme, se odstop organizatorja od pogodbe zaradi neustreznih vremenskih pogojev šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin, oz. višje sile. TA Marco Polo ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršne koli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. Če TA Marco Polo oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Prav tako potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanja sklenjenega pri zavarovalnici.

V primeru, da TA Marco Polo odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja TA Marco Polo, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.
O kakršnikoli naknadni spremembi programa TA Marco Polo potnika nemudoma obvesti. TA Marco Polo ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.
V primeru, da stanje na kraju samem TA Marco Polo ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe  voznega reda, tudi tik pred odhodom, vendar mora biti potnik o tem kljub temu pravočasno obveščen. Odhod je lahko tudi popoldne oziroma pozno zvečer in povratek zjutraj. V vsakem primeru pa se dan odhoda in dan povratka štejeta kot dneva potovanja. Hotelir ob prihodih v poznih večernih urah ni dolžan potniku dati večerje. Storitve, ki ste jih rezervirali veljajo samo v času bivanja v namembnem kraju in objektu.  Kadar odpotujete  domov v jutranjih urah, vam kljub plačanemu polpenzionu, polnem penzionu ali  »all inclusivu« odpade pravica do povračila kosila ali večerje. Po mednarodnih običajih se obrok na letalu lahko šteje kot del rezervirane ponudbe.

NAMESTITEV

Po običajih se menjava sob vrši med 12. in 16. uro. Tako je potrebno pri odhodu sobo zapustiti do 10. ure, saj je le-to potrebno pripraviti za nove goste. Za točne ure prevzema oziroma zapustitve sobe veljajo predpisi vsakega posameznega hotela.

V primeru spremembe namestitve je organizator dolžan gosta namestiti v objektu iste ali boljše kategorije. Za hišni red ali spremembe hišnega reda TA Marco Polo ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa se je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.

SOBE

V kolikor potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, oprema, ločeni ležišči, lega - orientacija, določeno nadstropje...), bo sprejel nastanitev v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem hotelu. Slike sob v katalogu so le primeri sob. Razdelitev sob je v izključni pristojnosti hotelirjev. Organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, želje potnika lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.

Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta ponavadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je ponavadi majhna in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre večinoma za dvoposteljno sobo z dodatnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je večinoma primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi..

REKLAMACIJE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodji potovanja, predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. Postopek pritožbe je naslednji: na kraju samem mora reklamirati neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj naštetih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Potnik mora pri odvračanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom v dobrem imenu. Če vzroka pritožbe ni mogoče odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo oz. reklamacijski zahtevek, ki ga podpišeta predstavnik ali izvajalec storitev in oškodovani potnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je potnik grajal storitev na kraju samem.

Pritožbeni postopek: Potnik mora na kraju samem takoj grajati neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, TA Marco Polo ne bo upoštevala kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja, prav tako pa ne bo upoštevala reklamacij, ki so bile podane po zaključeni storitvi, saj potnik tako izvajalci in organizatorju ni dal možnosti odprave pomanjkljivosti na licu mesta. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo, ki vsebuje pripombe potnikov/ gostov, postopek in časovno opredelitev reševanja reklamacije in vzrok za nezmožnost razrešitve.

Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku predati svojo individualno pisno pritožbo na prodajnem mestu, kjer se je prijavil za potovanje, ter predložiti pisno potrdilo s podpisom predstavnika in morebitne račune za dodatne stroške. Brez pisne reklamacije TA Marco Polo ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: T.A. Marco Polo, Tovarniška cesta 2c, 5270 Ajdovščina, ter priloži dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zato določenem zakonskem roku, po vrnitvi s potovanja/letovanja. Brez pisne reklamacije TA Marco Polo ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. Členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim. Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. Zahtevek za znižanje cene je omejen z višino vplačanega aranžmaja. Organizator lahko s pogodbo o paketnem potovanju omeji višino denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo, ki ne sme biti manjša od trikratnega zneska celotne cene turističnega paketa, razen za povrnitev škode za telesne poškodbe in za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti. Če po krivdi TA Marco Polo ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do znižanja cene v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima TA Marco Polo pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem TA Marco Polo ni organizator potovanja, bo TA Marco Polo pritožbo posredovala odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. Roki in postopek reševanja reklamacije so v tem primeru določeni v Splošnih pogojih odgovornega organizatorja. V primeru, da TA Marco Polo nastopa zgolj v vlogi informatorja (fakultativni izleti, najem športne opreme ipd., oziroma storitve ki so opravljene na kraju samem – v tem primeru TA Marco Polo ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik), mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd.

ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih, ki jih določa Svetovna zdravstvena organizacija, se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno tudi v primerih, da je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanja in se ne šteje kot opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. TA Marco Polo ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem. Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in inozemstvu v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojne zdravstvene ustanove, in se je dolžan z njimi seznaniti pred pričetkom potovanja.

LETALSKI PREVOZI Z NIZKOCENOVNIMI LETALSKIMI PREVOZNIKI

Na letu z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki je potniku natančno dovoljena teža (tako za ročno prtljago kot za prtljago, ki se odda ob prijavi za let), ki je vključena v ceno, navedena v obvestilu pred odhodom na potovanje in je odvisna od izbranega prevoznika. Cene nizkocenovnih letalskih prevoznikov se lahko spreminjajo glede na zasedenost letala, točna cena bo znana ob plačilu aranžmaja. Hrana in pijača na letalu nista všteta v ceno, sedežni red na letalu praviloma ni vnaprej določen. Ob prijavi je potrebno navesti TOČNO IME IN PRIIMEK tako kot sta napisana v potovalnem dokumentu, s katerim bo potnik potoval (veljavna osebna izkaznica ali potni list). Posamezni prevozniki zahtevajo tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, s katerim bo potnik potoval ter potnikove rojstne podatke. Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih podatkov potrebnih za potovanje ima za posledico dodatnih stroškov ali celo nakup nove vozovnice.

PRTLJAGA

Organizator potovanja, agent ali posrednik niso odgovorni za prevoz prtljage, zato ne odgovarjajo za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v nastanitvenem objektu ali na avtobusu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel ali drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, kite, golf oprema, potapljaška oprema… mora potnik prevozniku plačati doplačilo bodisi v agenciji ali na letališču, kot predvideva ponudba. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage skladno z določili prevoznika, vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. TA Marco Polo pa ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage in drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

TOČNOST PREVOZNIKOV

TA Marco Polo ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem in morskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih ali plovbah. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. TA Marco Polo ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. TA Marco Polo si pridržuje pravico do sprememb ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti v cestnem in ladijskem prometu, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni v programu drugače navedeno, povprečne lokalne kategorije. Vsi letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih družb in nanje agencija nima vpliva. Letalski prevoznik lahko spremeni ceno in čas prevozov, letaliških in varnostnih pristojbin in dodatka za gorivo brez predhodnih obvestil. Enako lahko spremeni pogoje prenosa dovoljene prtljage, tako ročne, kot oddane, postopek kontrole potnikov in prtljage. Pravica letalskega  prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi nadomestni let. Iz teh in iz organizacijskih razlogov (uporaba drugega letalskega prevoznika, zaradi zasedenosti kapacitet, spremembe cene) si dovoljujemo pravico do spremembe kraja, datuma, časa leta, vrste letala, letalskih linij (npr. trikotni leti, dodatna vmesna pristajanja, menjava letališča…). Prvi in zadnji dan po programu sta vedno namenjena potovanju (letalski prevoz, transfer). Spremembe letov lahko nastanejo tudi v času, ko je katalog že izdan, zato so dnevi in časi letov informativni in določeni več mesecev vnaprej pred vašim odhodom. Zato so vsi podatki navedeni v katalogu zgolj informativne narave in niso obvezujoči. Točen razpored poletov in končne informacije bodo objavljeni na naših spletnih straneh oziroma vas boste o morebitnih spremembah sproti obveščali. Zamude letov prav tako niso v pristojnosti agencija. Do zamude letalskih prevoznikov lahko prihaja zaradi različnih razlogov: nujna vzdrževalna dela, stavke, slabe vremenske razmere, obremenitve zračnega prostora in tehnično operativnih težav.Za dodatne stroške ali neizkoriščeno storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude letalskega prevoznika, žal ne sprejemamo odgovornosti. Prosimo upoštevajte, da ima varnost potnikov prednost pred točnostjo poletov. Letalske vozovnice potniki prejmejo za odhod in vrnitev običajno na letališču od našega predstavnika skupaj z vsemi potnimi dokumenti. Nekateri letalski prevozniki uporabljajo izključno vozovnice v elektronski obliki, zato jih potniki ne dobijo v tiskani obliki. Za prijavo na let zadostuje osebni dokument. Za potnike, ki so kupili samo letalske vozovnice, še posebej velja opozorilo, da vsaj 48 ur pred poletom še enkrat preverijo točno uro leta. Prevoz prtljage ne sodi med odgovornosti agencije, niti za poškodovano, niti za izgubljeno prtljago. Ob takšnih primerih se nemudoma obrnite na ustrezne službe že kar neposredno na letališču, običajno oddelek »lost and found«, kjer boste prejeli ustrezni zapisnik in referenčno številko. Kasnejših reklamacij letalski prevoznik ne bo upošteval. V primeru, ko potnik kupi letalsko vozovnico na redni liniji ali na nizko cenovnem prevozniku, veljajo stroga prevoznikova pravila, ki jih seveda potnik od prodajnega referenta prejme pri povpraševanju ali rezervaciji.

TA Marco Polo je v tem primeru le posrednik pri prodaji. Isto velja tudi za oddano prtljago, saj nekateri prevozniki ne vključujejo več oddane prtljage pri najnižjih cenah poletov in se le te lahko doplačajo, pri nizko cenovnih prevoznikih pa je prtljaga vedno za doplačilo (potnik lahko izbira med različno težo). Potnik je dolžan posredovati ime in priimek za rezervacijo tako kot je zapisano v osebnem dokumentu (potnem listu), saj se morajo podatki ujemati s podatki na letalski vozovnici. Za morebitne napačno javljene podatke TA Marco Polo ne odgovarja, posledično pa prevozniki zaračunajo strošek spremembe, v kolikor pa prevoznik ne dovoljuje spremembe, je pa to nakup nove vozovnice. S končno ceno, ki jo potnik prejme v ponudbi ali ob rezervaciji, je točno zapisano, kaj cena vključuje (letalski prevoz, letališke in varnostne pristojbine, doplačilo za gorivo, rezervacijski strošek), prav tako tudi koliko je vključene prtljage in kakšna do doplačila, kakšni so stroški morebitne spremembe v kolikor je dovoljena, pa tudi podatek koliko prevoznik vrne v primeru morebitne odpovedi. Vse stroške določa prevoznik in so odvisni od prodajne tarife letalskega prevoza.

POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov – 1 (Ur. l. RS št. 98/2004-UPB2, 114/20126/2007, 86/2009, 78/2011, 38/2014, 19/2015, 55/2017-ZKoIT, 31/2018 v nadaljevanju: ZVPot),  ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev.

Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike.

Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve. 

Dogodek:

Rok:

Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila udeležencev

20 dni pred začetkom pri potovanjih, daljših od 6 dni

7 dni pred začetkom pri potovanjih, ki trajajo 2 do 6 dni

48 ur pred začetkom pri potovanjih krajših od 2 dni

Dvig cene – le zaradi spremembe cene goriv, tarif, menjalnih tečajev

Obveščena stranka (pisno) najmanj 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke, če je povečanje višje od 8% vrednosti aranžmaja

Rok za reklamacijo

2 leti od konca potovanja oz. od nastanka neskladnosti

Odgovor na reklamacijo

8 dni po prejemu reklamacije

Sprememba imena na željo stranke oz. prenos pogodbe na drugo osebo

Vsaj 7-10 dni pred pričetkom potovanja, če je spremembo mogoče urediti – na stroške stranke

IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika TA Marco Polo. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do povračila vplačanega potovanja.

INFORMACIJE

Informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu, ne obvezujejo TA Marco Polo bolj kot navedbe v ponudbi (katalog, program). V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na posredniških mestih ali direktno na spletnih naslovih hotelov ali drugih objektov ter njihovih reklamnih materialih so le informativne narave, in v kolikor so v nasprotju z drugačnimi informacijami v pisnem programu, pisni informaciji ali v pisni razlagi Ta Marco Polo pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju, TA Marco Polo ne jamči za popolnost ali verodostojnost teh podatkov. Povprečna skrbnost stranke, ki svoje storitve naroča prek spleta ali telefonske prodaje in je torej vešča uporabe tovrstnih storitev, je, da si vse zanjo pomembne informacije pridobi sama prek spletnih strani nastanitvenega objekta ali počitniške destinacije.

KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa. Nanjo organizator nima nikakršnega vpliva, zato je pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki smo jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav. Iz tega sledi, da na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategorije. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih ali lokalnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva. V primeru, da gost ne upošteva hotelskega hišnega reda, ali s svojim ravnanjem (namerno ali nenamerno) povzroči škodo, agencija za nastale stroške ne prevzema odgovornosti. Gost jih na licu mesta rešuje sam, direktno s hotelom ali objektom, kjer je nastala škoda. Enako velja tudi za vsa prevozna sredstva, oziroma karkoli v okviru organiziranega programa počitnic ali potovanja. Pri aranžmajih, označenih s storitvijo ALL INCLUSIVE oz. »all inclusive«, je potrebno pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ponudbe storitev ALL INCLUSIVE v posameznih hotelih med seboj razlikujejo. Običajno je osnovna storitev pri ponudbi ALL INCLUSIVE polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača. Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (morska stran, balkon, lega – orientacija, določeno nadstropje ipd.), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta navado ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je navado manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre v večini primerov za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

ARANŽMAJI, KJER TA MARCO POLO NI ORGANIZATOR

V primerih, da TA Marco Polo ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo podana tudi na obvestilu o potovanju. Šteje se, da TA Marco Polo prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja.

DARILNI BONI

V poslovalnici TA Marco Polo so vam na voljo darilni boni. Vsi darilni boni, kuponi in drugi boni so veljavni v obdobju od datuma izdaje, do datuma, ki je naveden na bonu, oz. kuponu. V kolikor ni navedeno drugače, lahko darilne bone in kupone do datuma veljavnosti unovčite v poslovalnici za nakup aranžmaja, kjer TA Marco Polo nastopa kot organizator ali posrednik počitnic ali potovanj. Storitve TA Marco Polo se lahko za znesek v višini, ki je naveden na darilnem bonu, uveljavijo le s predložitvijo bona. V primeru tatvine ali drugačne morebitne odtujitve darilnega bona za terjatev TA Marco Polo ne odgovarja. Bona ni mogoče zamenjati v nobenem primeru za gotovino.

KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe TA Marco Polo je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave na spletni strani www.marcopolo.si, kjer so ažurirane vse spremembe in so v tiskani obliki vedno na voljo v vseh poslovnih enotah.

POSEBNI POGOJI ZA INDIVIDUALNE POČITNICE IN POTOVANJA (FIT – FREE INDEPENDENT TRAVELLER) SPLOŠNA DOLOČILA

Za individualne počitnice in potovanja veljajo nekatere posebnosti, zato smo za potnike pripravili posebne pogoje in navodila, ki so sestavni del pogodbe o individualnih počitnicah in potovanjih, sklenjene med TA Marco Polo in potnikom, ki se prijavlja za določeno potovanje ali počitnice. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so prosto dostopni in na voljo v naši poslovalnici ter na www.marcopolo.si

REZERVACIJA IN PLAČILO

Potnik se lahko prijavi na individualne počitnice ali potovanje v poslovnih enoti TA Marco Polo in v vseh pooblaščenih turističnih agencijah. Potnik je ob sklenitvi pogodbe o individualnem potovanju/počitnicah dolžan vplačati 30 % cene aranžmaja ter stroške rezervacije. Preostali del potnik plača najmanj 30 dni pred začetkom potovanja. Če je med dnevom prijave in začetkom potovanja manj kot 30 dni, se ob rezervaciji vplača celotni znesek aranžmaja.

SPREMEMBE REZERVACIJ IN PODALJŠANJE BIVANJA

V takšnem primeru vas vljudno naprošamo, da se obrnete na našega predstavnika in vašim željam bomo poskušali ugoditi, seveda v kolikor bodo to dopuščala prosta mesta na letalu in v kapacitetah. Seveda je potrebno upoštevati, da lahko pride do dodatnih stroškov (stroški transferja, stroški odpovedi v prvotno rezerviranem objektu, doplačila za drug hotel, stroški

sprememb ipd). Dodatne stroške je potrebno poravnati pri predstavniku na kraju samem pred spremembo oziroma selitvijo. V kolikor na lastno željo prekinete vaše bivanje predčasno ali želite odpovedati preostanek letovanja, vam vračilo neizkoriščenih storitev ne pripada.

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, KJER TA MARCO POLO NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primerih, da TA Marco Polo ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. Šteje se, da TA Marco Polo prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. V teh primerih podaja prejete informacije s strani organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje.

Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba je podana tudi na potrdilu o potovanju. Morebitno reklamacijo rešuje organizator potovanja.

NO NAME PONUDBE

Pri tovrstnih aranžmajih je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. To pomeni, da izbira lege objekta, sobe in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter vplačano storitev v objektu (najem, nočitev, polpenzion, all inclusive …). Zato naj potnik upošteva, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel/ objekt, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča…), tudi sobe se večkrat nahajajo na slabši lokaciji oz. so skromneje opremljene (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko, nad skupnimi prostori …). Prav tako ni možna izbira tipov ležišč, ki so lahko ločena ali zakonsko ležišče (glede na razporeditev hotelirja). V primeru rezervacije več sob organizator potniku ne jamči nastanitve v istem objektu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu, prav tako ne zagotavlja, da bodo sobe v primeru nastanitve v enakem objektu v isti stavbi oz. skupaj.

PROMO/ECONOMY SOBE

Izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev v objektu (najem, nočitev, polpenzion, all inclusive …). Nastanitev je možna tudi na slabših lokacijah oz. so sobe/studii/apartmaji skromneje opremljeni (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko, nad skupnimi prostori, sobe v pod pritličju …). Prav tako ni možna izbira tipov ležišč, ki so lahko ločena ali zakonsko ležišče (glede na razporeditev hotelirja). V primeru rezervacije več sob organizator potniku ne jamči nastanitve v istem delu hotela, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu.

NASTANITEV V APARTMAJIH

V kolikor ste rezervirali apartma in v dokumentih ni navedeno drugače, se v apartma, oziroma sobo lahko nastanite po 14. uri, zadnji dan pa objekt zapustite do 10. ure. Skladno z razpoložljivostjo in ob predhodnem dogovoru z lokalno agencijo lahko ure prihoda in odhoda prilagodite, pri čemer je potrebno upoštevati, da je za daljše bivanje potrebno doplačilo na licu mesta, po pogojih lokalne agencija.

NASTANITEV POSAMEZNEGA POTNIKA V DVOPOSTELJNI SOBI

Potniki, ki potujejo sami, ob prijavi plačajo osnovno ceno in doplačilo za enoposteljno sobo. Potnik po želji lahko pooblasti TA Marco Polo, da mu najde sopotnika s katerim bo nastanjen v dvoposteljni sobi. Naši zaposleni se bo potrudili najti sopotnika za izbrano potovanje, vendar tega ne zagotavlja. V kolikor bosta v sobi nastanjeni dve osebi, se gostoma vrne doplačilo za enoposteljno sobo, ki sta ga vplačali ob prijavi, če se sopotnika tako dogovorita pred pričetkom potovanja. Spremembe nastanitev na poti iz enoposteljne v dvoposteljno v času potovanja je možno skladno z razpoložljivostjo hotelskih kapacitet, vendar hotel gostoma ni dolžan vrniti doplačila za enoposteljno sobo.

TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV

V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno s posredovanjem številke kreditne kartice, in/ali v primeru dogovora o plačilu s položnico, plačila v poslovalnici in s posredovanjem osebnih podatkov potnika ter ostalih udeležencev. Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen, če ni določeno drugače. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanja.

PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PREKO INTERNETA

V primeru naročila oz. prodaje turističnega aranžmaja prek interneta, veljajo splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na TA Marco Polo internetni strani oziroma na internetni strani posrednika TA Marco Polo. V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na internetni strani nasprotujejo, veljajo določila objavljena na internetni strani. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil tisti trenutek, ko je naročil posamezno TA Marco Polo storitev prek interneta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen, če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma. Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma voucherju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.

Potnik je dolžan skrbeti, da njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje. Mladoletniki, ki potujejo brez spremstva staršev, za tranzit ali vstop v določene države potrebujejo dovoljenje staršev .Mladoletni potnik si je dolžan pred potovanjem pridobiti in po potrebi tudi predložiti dovoljenje staršev ali skrbnikov. Oblika dovoljenja je odvisna od posamezne države in se spreminja. Za natančnejše informacije se obrnite na Veleposlaništvo države, ki jo bo potnik prečkal ali obiskal. V kolikor država zahteva dovoljenje staršev, mladoletni potnik pa ga nima, se šteje, da potnik za potovanja nima ustreznih dokumentov. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.

POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ALI LAST MINUTE ARANŽMAJI IN OSTALI NIŽJE CENOVNI ARANŽMAJI

Potovanje v zadnjem hipu ali »last minute« aranžma pomeni, da gre za zadnje proste turistične aranžmaje. Organizator ima občasno možnost nuditi tudi nekatere posebej označene nižje cenovne aranžmaje, pri katerih pa ime hotela ni nujno znano že ob sklenitvi pogodbe. To pomeni, da ime objekta še ni navedeno v pogodbi o potovanju. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj: kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji), tip sobe, storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive….), destinacijo potovanja/letovanja in včasih tudi kraj nastanitve. Pri teh aranžmajih se potnik seznani z imenom objekta najkasneje ob prihodu na destinacijo.

VIZUMI

So določeni po diplomatskih meddržavnih dogovorih. Naše navedbe v programih potovanj oziroma v navodilih za potovanje ali v rubriki »podrobno o tem in onem«, so podatki o zahtevah za posamezne države, veljavne na dan priprave kataloga in veljajo za organizirana skupinska in paketna turistična potovanja za slovenske državljane. Dolžnost potnika pa je, da ima pred potovanjem urejene potrebne dokumente, vključno z vizumom. Odpoved potovanja zaradi neurejenih dokumentov (npr. vizuma, cepljenj) se ne smatra kot višja sila in podlega vsem stroškom odpovedi. TA Marco Polo posreduje urejanje vizumov (za doplačilo), če nam pravočasno dostavite vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva določeno diplomatsko predstavništvo, sicer smatramo, da si vizum urejate sami. TA Marco Polo kot turistična agencija za svoje potnike priloži zahtevane kopije potrditve o prijavi na naše potovanje, za katero potrebujete vizum. Agencija ne more vplivati na odobritev in čas urejanja vizuma in ni odgovorna za zavrnitev vizuma (v večini primerov organi, ki vizum zavrnejo, niso dolžni podati razloga zavrnitve). Cena vizuma in posredovanje TA Marco Polo ni všteto v ceni potovanja (razen tam, kjer ni drugače navedeno), ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov TA Marco Polo ne vrača v nobenem primeru.

CARINSKI PREDPISI (IMIGRATION IN VARNOSTNE SLUŽBE)

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise; če zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem. Vsaka država ima svoje carinske predpise, ki določajo dovoljen vnos za osebno uporabo: večina dovoljuje vnos 1l alkohola, 200 cigaret in predmete za osebno uporabo. Vse dežele strogo kaznujejo prekupčevanje ali prenos orožja in mamil (nekatere s smrtno obsodbo), ilegalno trgovanje za antičnimi, kulturnimi in umetniškimi vrednostmi. Nekatere zahtevajo prijavo vsega tehničnega blaga (tudi fotoaparatov, video kamer, …), denarja, zlatnine, dragih kamnov, … Posledice in stroške nespoštovanja carinskih, zakonskih in diplomatskih predpisov, hišnih redov, uzanc in konvencij nosi potnik sam. Posebej bi vas radi opozorili, da lahko nespodobno obnašanje ali nespodobna oblačila potnikov privedejo do zavrnitve vstopa v državo, saj moramo spoštovati navodila, uzance in kulturo države v katero potujemo. Potnike tudi vljudno naprošamo, da s carinskimi organi primerno sodelujejo. V Dubaj npr. ni dovoljen vnos zdravil s psihotičnimi substancami (antidepresivi, pomirila, uspavala…) brez potrdila osebnega zdravnika o uživanju predpisanega zdravila. Strogo je prepovedan tudi vnos kakršnegakoli pornografskega materiala (revije, kasete, dvd-ji…).

SKUPINSKA POTOVANJA

So vodena potovanja s strani TA Marco Polo izkušenih vodnikov oziroma spremljevalcev, za to pa je seveda potrebno minimalno število udeležencev. Vodnik oziroma spremljevalec na poti ureja tehnični del potovanja, pomoč pri prijavi na let, nastanitve, kontakti z lokalnimi agenti in vodniki. Na vseh vključenih ogledih se priključi tudi lokalni vodnik, večinoma so vključene že tudi vse vstopnine, seveda če v programu ni drugače navedeno.

INDIVIDUALNA POTOVANJA

So brez spremstva TA Marco Polo vodnika, programi pa so v izvedbi naših lokalnih partnerjev in ob spremstvu lokalnih vodnikov (v angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem jeziku). Prednost takšnih potovanj je seveda v vašem individualnem izboru kraja in časa potovanja. Ob končnem plačilu vam poleg vseh podrobnih informacij posredujemo tudi voucherje/ napotnice, ki jih predate lokalnemu partnerju, hotelu, vodniku, prevozniku, letalske vozovnice ter seveda vse pomembne telefonske kontakte naših lokalnih agentov ter dežurno številko v Sloveniji, za primer nujnih posredovanj. Lokalni agent vam bo na voljo za dodatne napotke, dodatne izlete in oglede. Vse nepravilnosti, ki bi se v času individualnega potovanja pojavile, je potrebno obvezno reklamirati v samem kraju storitve, lokalni agenciji, vodniku, hotelirju ali prevozniku. O reklamaciji, razrešitvi ali v primeru, da se reklamacija ne razreši, pa je potrebno pridobiti ustrezno pisno potrdilo, saj sicer nepravilnosti v Sloveniji ne boste mogli obravnavati.

HOTELI IN DRUGI OBJEKTI NA POTI

Kategorizacija hotelov in objektov: je določena s strani nacionalnih turističnih uradov in združenj države v katero potujete in se ravna izključno po njihovih nacionalnih kriterijih, ki nikakor niso identični z veljavnimi določbami in kriteriji pri nas. Seveda pa bi vas radi opozorili, da obstajajo tudi razlike med objekti iste kategorije in verige, v različnih državah. Naš izbor je pester in sicer med 3* in 5*, za dobro ceno želimo ponuditi kvalitetne storitve. Različne narodnosti: so značilnosti vsakega hotelskega in drugega počitniškega objekta. Na potovanjih boste srečali pripadnike številnih narodnosti, z različnimi navadami in kulturo obnašanja. V večini primerov je seveda to zelo zanimivo in vaše potovanje popestri, včasih pa je seveda lahko kakšna stvar tudi moteča, vendar bi vas radi opozorili, da na to žal nimamo vpliva. Uporaba počitniškega objekta in sob: po splošnih pravilih se lahko vselite v sobo na dan prihoda po 14.00 uri, na dan odhoda pa jo je potrebno zapustiti do 10.00 oz. skladno s hotelskim hišnim redom in to ne glede na uro odhoda ali prihoda. Po prevzemu ključev ali kartic sobe preverite ali je soba oziroma objekt primerno pripravljen. V nasproten primeru o vseh pomanjkljivostih nemudoma obvestite recepcijo in našega vodnika. Če se napaka v doglednem času ne odpravi ali sobe ni mogoče zamenjati, je potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, saj brez tega vaših kasnejših pripomb ne boste mogli upoštevati in razreševati. Naše edino vodilo in želja je zadovoljen gost, zato želimo, da se vse nepravilnosti odpravijo na licu mesta. V primeru zamude letala ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah gostje niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev se šteje čas od približno 14.00 ure na predviden dan prihoda do približno 11.00 ure naslednjega dne. V osnovno ceno aranžmaja smo vključili nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah, v primeru posebnih želja in ob doplačilu pa lahko gostom rezerviramo tudi nadstandardne sobe, suite, družinske sobe ali vile – potrditev je odvisna od razpoložljivosti kapacitet in jih je potrebno obvezno najaviti ob prijavi. V kolikor biva v standardni dvoposteljni sobi več oseb (odrasli ali otroci) posebej opozarjamo, da so nastanjeni na dodatnih oziroma pomožnih ležiščih, ki nikakor niso primerljiva z osnovnimi ležišči, prav tako se seveda pojavi določena prostorska stiska in posledično s tem manjše udobje. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.

POSEBNE ŽELJE STRANK

Ob rezervaciji in v kolikor je to mogoče, sprejemamo tudi posebne želje, vendar je izpolnitev le-teh odvisna od hotela in zanje ne prevzemamo nobene obveznosti (točno določena soba, pogled iz sobe, bližina sob dveh družin, nadstropje, velikost sob ipd). Enoposteljne sobe so v večini hotelov v omejenem številu, pri čemer velikost, opremljenost in lega ni vedno identična s standardno sobo.

IZVEDBA OSNOVNEGA PROGRAMA – NE SPREGLEJTE

Programi potovanja so pripravljeni tudi leto dni vnaprej; prijazno bi vas želeli opozoriti, da včasih ob končni izvedbi in potrditvi lahko pride do spremembe zaporedja v programu, zamenjave dni ogledov, nastanitev ali obratnih zaporedij na primer, plovbe ali pristankov na lokaciji. S končnim

obvestilom potniki prejmejo tudi program potovanja, ki pa vsekakor vsebuje vse osnovne oglede prvotnega programa. Vse novosti sproti popravljamo na naših spletnih straneh in po objavi le teh, preneha veljavnost prvotnega kataloškega programa.

OBRAZEC STANDARDNIH INFORMACIJ ZA POGODBE O PAKETNEM POTOVANJU

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Zato boste upravičeni do vseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete. Agencija Marco Polo d.o.o. prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti. Poleg tega v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, zagotavlja jamstvo, da se v primeru likvidnostnih težav povrnejo vaša plačila in zagotovi vaš povratek, kadar turistični paket vključuje prevoz.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot- H) vam Turistična agencija Marco Polo, kot potrošniku zagotavlja naslednje ključne pravice:

1. Prejeli boste vse bistvene informacije o potovalnih storitvah pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju.

2. Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovorno vsaj eno podjetje. Od okoliščin posameznega primera je odvisno, ali lahko svoje zahtevke uveljavljate pri Turistični agenciji Marco Polo d.o.o. ali drugem partnerskem podjetju.

3. Seznanjeni boste s telefonsko številko za nujne primere, oziroma vam bo na drugačen način omogočen kontakt z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.

4. Imate pravico, da v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesete na drugo osebo.

5. Cena turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene goriva) in če je to izrecno določeno v pogodbi, v nobenem primeru pa ne pozneje kot 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov cene turističnega paketa, imate pravico, da odstopite od pogodbe. V primeru, da je v pogodbi predvidena možnost povišanja cene, imate pravico do znižanja cene, če pride do znižanja stroškov.

6. V primeru, da se znatno spremeni kateri koli od bistvenih elementov turističnega paketa, imate pravico, da odstopite od pogodbe brez plačila odstopnine in prejmete celotno povračilo vseh plačil. Če pride s strani odgovornega podjetja do odpovedi turističnega paketa pred njegovim začetkom, ste upravičeni do povračila plačil, kadar je to potrebno pa tudi do povračila škode.

7. V primeru izrednih okoliščin lahko pred začetkom odstopite od pogodbe brez plačila odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo na primer resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket.

8. Imate pravico, da odstopite od pogodbe kadar koli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine.*

9. Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, vam bo brez dodatnih stroškov ponujen primeren nadomestni aranžma. V primeru, da storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa imate pravico brez plačila kakršne koli odstopnine* odstopiti od pogodbe.

10. Imate pravico do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.

11. V primeru težav vam Turistična agencija Marco Polo d.o.o. nudi vso potrebno pomoč.

12. V primeru, da bi imel organizator ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, se plačila povrnejo. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, ki vplivajo na izvedbo potovanja po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz, se zagotovi vaš povratek. Če se izvedba storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav se lahko obrnete na zavarovalnico SAVA d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor; telefonska številka asistenčno storitvenega centra: 080 19 20.

Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov je dostopen na povezavi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513

NAPAKE

Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi bile vse cene, informacije in opisi pravilni. Zaradi velikega obsega različnih informacij pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno opravičujemo. Takoj, ko napako odkrijemo, o tem obvestimo vsa naša prodajna mesta ter pravilne podatke ponovno objavimo na naših spletnih straneh, ki so vedno tekoče opremljene z vsemi novimi informacijami. Vljudno vas naprošamo, da vse podatke sproti preverjate na www.marcopolo.si, če pa vam spletne strani niso dostopne, vam bomo vse informacije z veseljem posredovali na vaš domači naslov ali preko elektronske pošte. V kolikor je napaka popravljena na naših spletnih straneh, s tem preneha veljavnost informacije v katalogu.

Ajdovščina, 19.08.2019

Imam super moč, 
zato boste prvi obveščeni o
najboljših ponudbah!

Zagotovite si najboljše akcijske ponudbe s prijavo na e-novice TA Marco Polo d.o.o.!

Prijavite se zdaj!

Prijava na e-novice

Hvala prijateljem!

Podarite doživetja, razvajanja, avanture, spomine!

Darilni bon

Podarite darilni bon